Regulamin

Organizatorami przeglądu są: Studenckie Studio Radiowe "Emiter", Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej oraz Politechnika Opolska.

Głównymi celami przeglądu są: konfrontacja dokonań studenckich amatorskich zespołów muzycznych, stworzenie im możliwości występu na profesjonalnej scenie oraz promocja ich twórczości wśród studentów.

I. Warunki uczestnictwa

 1. W przeglądzie mogą wziąć udział amatorskie zespoły instrumentalno-wokalne (amatorskie, czyli niezwiązane zawodowo z wykonywaniem muzyki), które spełniają poniższe warunki:
  1. nie posiadają podpisanych kontraktów z wytwórnią muzyczną oraz nie wydały płyty, z której czerpią zyski,
  2. przynajmniej jeden z członków kapeli jest studentem,
  3. nie zdobyły nagrody głównej w poprzednich edycjach Rock-Time.
 2. Aby zgłosić zespół, należy zarejestrować go na stronie https://rocktime.radioemiter.pl zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami. Podczas rejestracji wymagane jest załączenie do formularza maksymalnie 3 utworów demo, które będą podstawą oceny zespołu podczas eliminacji.
 3. Załączone utwory muszą być kompozycjami własnymi zespołów.
 4. Zwycięskie zespoły są zobowiązane do potwierdzenia swojej obecności w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników
 5. Do zarejestrowania zespołu wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu.

II. Przebieg konkursu

Konkurs składa się z czterech etapów:

 • Etap pierwszy – rejestracja,
 • Etap drugi – głosowanie internautów,
 • Etap trzeci – eliminacje,
 • Etap czwarty – Koncert finałowy.

Etap pierwszy - rejestracja

 1. Rejestracja zespołów trwa od 22 stycznia 2020 r. do 22 lutego 2020 r. włącznie.
 2. Rejestracji należy dokonać na stronie https://rocktime.radioemiter.pl/auth/register a następnie dokonać aktywacji konta.
 3. Po poprawnej rejestracji i aktywacji konta, kapele są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, załączenia utwór demo, potwierdzenia warunków niniejszego regulaminu.
 4. Utwory demo należy załączyć maksymalnie do 22 lutego 2020 r.
 5. Utwory muszą być załączone w formacie plików MP3 w rozmiarze nieprzekraczającym 16MB.
 6. Aby wziąć udział w przeglądzie należy spełnić wszystkie wszystkie punkty 1 – 5 oraz spełnić Warunki uczestnictwa.

Etap drugi – głosowania internautów

 1. Głosowanie internautów trwa w okresie od 22 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.
 2. Do głosowania internautów zostaną dopuszczone te kapele, które spełnią warunki uczestnictwa wymienione w pkt. I
 3. Warunkiem udziału w etapie II jest umieszczenie minimum jednego utworu demo do 22 lutego 2020 r.
 4. Szczegółowy regulamin głosowania internautów zostanie udostępniony 22 lutego 2020 r. na stronie internetowej https://rocktime.radioemiter.pl
 5. Zespół, który zdobędzie największą ilość głosów, zostanie zakwalifikowany do występu na koncercie finałowym. Oznacza to, że zespół ten nie bierze udziału w etapie trzecim i automatycznie zostanie przeniesiony do etapu czwartego.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 01 marca 2020 r. na antenie Radia Emiter oraz na stronie https://rocktime.radioemiter.pl podczas specjalnej audycji live.

Etap trzeci - eliminacje

 1. Organizator powołuje jury z członków Studenckiego Studia Radiowego „Emiter”.
 2. W siedzibie Studenckiego Studia Radiowego „Emiter” w dniach pomiędzy 23 lutego 2020 r. a 29 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzony wybór zespołów, które wystąpią w koncercie finałowym.
 3. Na podstawie nagrań demo jury wybiera 5 zespołów.
 4. Jury ma prawo wybrać dowolną liczbę zespołów rezerwowych.
 5. Wybór jury jest ostateczny.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 01 marca 2020 r. Lista uczestników koncertu zostanie ogłoszona na antenie Radia Emiter o godzinie 18.00 oraz na stronie https://rocktime.radioemiter.pl.
 7. W przypadku gdy któryś z zakwalifikowanych zespołów nie będzie mógł wziąć udziału w Koncercie finałowym organizator w jego miejsce może wskazać inny zespół z listy rezerwowej.

Etap czwarty - Koncert finałowy

 1. Koncert finałowy odbędzie się 18 marca 2020. w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.
 2. W koncercie finałowym bierze udział 6 zespołów.
 3. W trakcie przeglądu zespół powinien zagrać wyłącznie własne utwory o łącznym czasie nieprzekraczającym 20 minut.
 4. Ocena zespołów występujących podczas koncertu finałowego należy do powołanego przez organizatorów jury. Decyzja jury jest decyzją ostateczną i nie ma od niej możliwości odwołania.
 5. W przeglądzie przewidziano dwie nagrody oraz ewentualne wyróżnienia.
 6. W czasie Koncertu finałowego Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz podstawowy backline w skład którego wchodzą: zestaw perkusyjny, dwa piece gitarowe oraz jeden piec basowy. Zespół ma obowiązek przywieźć swoje gitary oraz inne instrumenty / urządzenia, które nie zostały wyżej wymienione.
 7. Wszystkie zespoły biorące udział w Koncercie finałowym mają obowiązek korzystania z zapewnionego przez Organizatorów zestawu perkusyjnego. Wyjątek stanowią talerze perkusyjne, które można rozbudować o własne lub całkowicie wymienić. W wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość modyfikacji zestawu perkusyjnego o np. dodatkowy werbel czy moduł podwójnej stopy, ale tylko w sytuacjach gdy zespół poinformuje Organizatora o tym fakcie.
 8. Piece zapewnione przez Organizatorów mogą zostać zamienione na własne.
 9. Godziny oraz kolejnosc prób ustalają Organizatorzy. Zespoly muszą podporządkowac się wytycznym Organizatorów oraz obslugi technicznej koncertu. Nie ma mozliwosci zmiany godzin i kolejnosci, ustalonych wczesniej w line-upie.
 10. Dokładniejsze informacje o parametrach sprzętu Organizatorzy przekażą zakwalifikonamym zespołom na dwa tygodnie przed koncertem finałowym.

III. Nagrody

 1. Nagroda główna
  1. Nagrodą główną przeglądu jest nagranie płyty (singla) w profesjonalnym studiu nagraniowym.
  2. Maksymalna wartość nagrody wynosi 2000,00 zł (dwa tysiące) brutto.
  3. Nagroda zostanie opłacona przez Organizatora po przedstawieniu faktury wystawionej przez studio nagraniowe oraz przedstawienie nagranych utworów jako potwierdzenie realizacji nagrody.
  4. Zdobywca głównej nagrody zobowiązany jest do wybrania studia nagraniowego, nagrania utworów, dostarczenia faktury za studio nagraniowe w nieprzekraczalnym terminie do 1 listopada 2020 r.
  5. Zdobywcy nagrody nie przysługuje prawo wymiany Nagrody głównej na równowartość w pieniądzu.
  6. O przyznaniu nagrody główny i ewentualnych wyróżnień decyduje powołane jury.
 2. Nagroda organizatorów
  1. Nagrodą organizatorów jest występ na Piastonaliach 2020 w Opolu.
  2. Termin i godzina występu zostanie wskazana przez organizatorów Piastonaliów.
  3. W przypadku, gdy zespół nie będzie mógł zagrać we wskazanym terminie nagroda przepada.
  4. Zdobywca nagrody nie ma możliwości przekazania nagrody innej kapeli.
  5. Zdobywcy nagrody organizatorów nie przysługuje prawo wymiany nagrody na równowartość w pieniądzu.
  6. O przyznaniu nagrody organizatorów decydując przedstawiciele Radia Emiter, Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej oraz Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani ewentualnego zakwaterowania.
 2. Przewidziano drobny poczęstunek dla zespołów biorących udział w przeglądzie.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  1. ustalenia w programie kolejności występów podczas przeglądu,
  2. wykorzystywania nadesłanych utworów w celach promocyjnych i organizacyjnych Przeglądu.
  3. dysponowania zdjęciami, nagraniami audio oraz wideo z przebiegu koncertu finałowego,
  4. zmiany daty oraz miejsca przeglądu,
  5. odwołania imprezy bez podania przyczyny,
  6. zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w eliminacjach,
  7. odmówienia występu poszczególnym zespołom bez podania przyczyny.
 4. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: rocktime@radioemiter.pl.
 5. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
 6. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

ORGANIZATORZY, 2020-01-21